תנאי שימוש למשתמשים באתר

תאריך עדכון אחרון 11/05/2023
 1. כללי
  1. תנאי שירות אלה (להלן: “תנאי השימוש”) מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך (להלן: “המשתמש“), בין אם באופן אישי ובין אם על ידי גורם מטעמך, לבין ספיץ׳ טכנולוגיה בע״מ (להלן: “החברה“) בנוגע לגישה שלך לאתר מיי-ספיץ’ (להלן: “האתר“) https://www.byondpitch.com/ ולתנאי השימוש בו, וכן לגבי כל היישומים הקשורים לאתר.
  2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר (“מדיניות פרטיות”), כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
  3. החברה רשאית להגביל או לחסום באופן זמני או קבוע את הגישה של משתמש שיפר את תנאי השימוש ו/או ינצל לרעה בדרך כלשהי את תכניה ו/או את השירותים המוצעים על ידה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר, בהתאם לנסיבות העניין.
  4. החברה רשאית להפסיק את מתן השירותים ו/או את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת ללא מתן הודעה מראש.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל גורם רלוונטי, לרבות חברות אשראי/סליקה, בנקים ו/או לרשויות החוק, בכל מקרה של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום או בכלל.
  6. המידע רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המגדרים.
 2. השירותים
  1. האתר והפלטפורמה מאפשרים קיום פעילות שיחות היוועדות חזותיות בין המשתמש ולבין צד שלישי תוך הצגה של תכני אודיו, ווידאו, תמונות, וכו’ על ידי כל אחד מהצדדים (להלן: “השירותים“).
  2. השירותים ניתנים על ידי החברה כפי שהם ועל פי זמינותם(as is and as available)  והחברה אינה אחראית לאיכותם ו/או זמינותם. השירותים מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.
 3. שימוש מקובל באתר
  1. המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, וכי לא ישתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן או עשוי ליצור עומס על האתר באופן שיפגע באיכות השירות למשתמשים אחרים.
  2. השימוש המותר במידע ובתכנים באתר הוא שימוש פרטי ואישי. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או לאפשר העברת מידע או תכנים, בין שבתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.
   1. 3. המשתמש מתחייב:
    1. 3.2. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.
    2. לא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: (א) העתקה, שינוי, עיבוד, תרגום, ביצוע הנדסה חוזרת, הידור לאחור או ניסיון להפיק את קוד המקור של האתר או השירותים ו/או כל חלק מהם; (ב) שימוש בתוכנות מחשב או אמצעי אוטומציה שונים (ובכלל זה robot, spider, scraper) על מנת לקבל גישה בלתי מורשית לשירותים או למערכות החברה. (ג) שליחה, אחסון או העברה של וירוסים או קוד מחשב זדוני אחר דרך השירותים של החברה או עליהם;  (ד) הפרעה או פגיעה בבטיחות, במנגנוני האבטחה, בסודיות, בהגינות, בזמינות או בביצועי שירותי החברה; (ה) יצירת חשבונות עבור שירותי החברה באמצעים בלתי מורשים או אוטומטיים; (ו) איסוף מידע של או על משתמשי החברה בדרך שאינה מורשית או בלתי קבילה; (ז) יצירה של תוכנה או רכיבי API שבמהותם פועלים באופן זהה לשירותי החברה והצעתם לשימוש על-ידי גורמי צד שלישי באופן בלתי מורשה; או (ח) שימוש לרעה בערוצי דיווח כלשהם, למשל על-ידי שליחת דיווחים או ערעורים שקריים או חסרי בסיס.
    3. 3.3. לא לעשות שימוש שאינו חוקי, אינו נאות או פוגעני באתר ו/או בשירותים. חל איסור להשתמש (או לסייע לאחרים להשתמש) בשירותי החברה בדרכים אשר: (א) מפרות, עושות שימוש לרעה או פוגעות בזכויות החברה או משתמשיה, כולל זכויות לפרטיות, פרסום, קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות; (ב) הן בלתי חוקיות, מגונות, משמיצות, מאיימות, מפחידות, מטרידות, מבטאות שנאה, פוגעניות מבחינה גזעית או אתנית, או מסיתות או מעודדות התנהגות שתיחשב בלתי חוקית או בלתי הולמת בדרך אחרת; (ג) יש בהן פרסום של שקרים, מצגי שווא או אמירות מטעות; (ד) מהוות התחזות לאדם אחר, או כוללות זיוף, הטעיה או הונאה; (ה) כרוכות בשימוש שאינו אישי בשירותים שלנו, אלא אם כן פעולה זו הותרה על-ידינו בדרך אחרת.
    4. 3.4. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי החברה עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
    5. 3.5. השירותים עשויים לכלול או לשלב מוצרים, חומרים, מידע או קניין רוחני של צד שלישי (“רכיבי צד שלישי”). רכיבי צד שלישי הם בבעלות צדדים שלישיים ולא של החברה והם עשויים להיות מסופקים למשתמש בתנאים והגבלות שונים מאלה המופיעים בתנאי השימוש ובאחריות המשתמש לעמוד בהוראות תנאים ומגבלות אלו.
    6. 3.6. אינך רשאי לגשת לשירותים או להשתמש בהם אם אתה מתחרה ישיר של החברה, או לצורך מעקב אחר זמינות השירותים, הביצועים, הפונקציונליות של השירותים, או לכל מטרה אחרת של השוואות או תחרותיות.
    7. 3.7. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר.
   2. קניין רוחני
    1. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם, הם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של החברה יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמשים אינם רשאים לעשות בו כל שימוש.
    2. המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ”ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
    3. בתנאי שימוש אלה, המונח “נתוני לקוח” פירושו נתונים ומידע אלקטרוניים שנשלחו על ידי המשתמש או בשמו לשירותים או שנאספו ועובדו על ידי המשתמש תוך כדי השימוש בשירותים. המשתמש מצהיר כי יש לו את מלוא הזכויות לעשות שימוש ו/או להעניק לחברה את הזכויות הנ”ל בנתוני הלקוח. המשתמש מעניק בזאת לחברה זכות לגשת, להשתמש, להעתיק, לעבד, לאחסן, לשדר, להפיץ, לבצע, לשנות ולהציג את נתוני הלקוח והנגזרות שלהם בקשר עם אספקת השירותים, כמו גם לשפר את השירותים, לפתח מוצרים ושירותים חדשים, לבצע את כל הפעולות האחרות המוסמכות על ידך בקשר עם נתוני הלקוח, ולציית לחוקים החלים.
    4. בנוסף, החברה עשויה לעבד נתוני שימוש כלליים מצטברים ואנונימיים בפלטפורמה ותמציות של נתוני לקוחות על בסיס אנונימי למטרות העסקיות הלגיטימיות שלה. לשם הבהרה, שום דבר בסעיף 5.2 זה לא נותן לחברה את הזכות לזהות אותך או כל משתמש בודד בפומבי כמקור לנתוני שימוש כאלה.
    5. היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האפליקציה (להלן: “פידבק”), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.
   3. אחריות
    1. השירותים המוצעים באתר, וכן התכנים והמידע הטמון בהם הופקו ו/או הועלו לאתר לצורך הצגתם על ידי צדדים שלישיים ואינן מבוקרים על ידי החברה. בהתאם, תכנים אלו מוצגים כפי שהם (as is and as available)  ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על המחשבים שמשמשים את המשתמשים, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש באתר ובתכנים (ובכלל זה בשירותים ו/או במוצרים המוצעים באתר על ידי צדדים שלישיים) ע”י המשתמש, והשימוש בתכנים לרבות תוצאות השימוש בהם הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
    2. האתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים במסגרתו הינם כלליים באופיים, מופנים לקהל הרחב ואינם מיועדים ו/או מכוונים ו/או מופנים באופן ספציפי למשתמש כלשהוא. אין להסתמך על התכנים ו/או השירותים ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, מסחריים,  משפטיים, אישיים, כספיים ואחרים. אין לראות באתר משום ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בתכנים המוצגים באתר.
   4. הגבלת אחריות
    1. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או חברות קשורות שלה ו/או נושאי המשרה שלהן ו/או על בעלי מניותיהן ו/או עובדיהן ו/או כל מי מטעמן או על צד שלישי אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה ו/או שימוש באתר, מאי יכולת להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר (לרבות באיזה מהתכנים, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.
    2. אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין החברה יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתנאי השימוש. החברה לא מהווה צד לעניין וזכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות.  כל התקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי המציע שירותים ו/או מוצרים על בסיס האתר הינם בין המשתמש ואותו צד שלישי בלבד ואין החברה צד להתקשרות ביניהם ואינה אחראית להתקשרות זו לרבות לעניין טיב השירותים ו/או המוצרים ויתר תנאי ופרטי ההתקשרות כאמור.
   5. הוראות שונות
    1. במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה. תוכן תנאים אלה יותאם באופן המרבי למשמעות ולכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
    2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
    3. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.
    4. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.
    5. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
    6. המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).
    7. שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי שימוש אלו, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה.
 

קביעת פגישת הדגמה

SCHEDULE A MEETING

Skip to content